Selecteer een pagina

Audrey Rohen organisatieadvies

Wie ben ik?

Ik ben Audrey Rohen. Geboren en getogen in het mooie Zuid-Limburg. Dankzij het adviesvak inmiddels bekend met vele mooie andere plekken in Nederland. Voordat ik startte met ‘Audrey Rohen Organisatieadvies’ heb ik met veel plezier gewerkt bij Deloitte & Touche ICS Adviseurs en als adviseur en managing partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Aan dit bureau ben ik momenteel verbonden als associate partner. Naast mijn werk als organisatieadviseur ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Handjehelpen, een stichting die makelt in informele zorg. In dit tijdsgewricht een onmisbare schakel in de zorg voor elkaar. De afgelopen jaren ben ik tevens actief geweest als lid en plv. voorzitter van het afdelingsbestuur D66 Nijkerk en bestuurslid van Pro21. Ik ben aangesloten bij de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa).

Wat doe ik?

Ik begeleid bestuurders en managers bij het realiseren van veranderopgaven in de lokale overheid en not-for-profit.

Denk aan:

 • het realiseren van een fusie (herindelen) of samenwerkingsverband tussen organisaties
 • het opheffen, splitsen of verzelfstandigen van een organisatie
 • het realiseren van een ontwikkelopgave van mens en organisatie

De opdrachten die ik uitvoer kenmerken zich meestal door:

 • het boeken van concrete resultaten
 • veel stakeholders met soms tegenstrijdige belangen die met elkaar moeten samenwerken
 • de inzet van verschillende disciplines om het beoogde resultaat te realiseren
 • een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving
 • een grote impact voor de mensen in de organisatie(s)

Op deze website vermeld ik een aantal recente opdrachten die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer.

Hoe werk ik?

Als procesmanager opereer ik onafhankelijk en neutraal. Ik zoek met de klant naar de weg om écht vooruitgang te boeken en heb daarbij oog voor de belangen van de betrokkenen en de organisatie(s).
Als adviseur maak ik gebruik van alle kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan en werk nauw samen met experts aan klantzijde en collega-adviseurs.
Als trainer of spreker draag ik met plezier mijn opgedane kennis en ervaring over. Interactief en bij voorkeur aan de hand van de actuele casuïstiek van de deelnemers aan training of workshop.
Als moderator of dagvoorzitter leid ik met rust en humor bijeenkomsten in goede banen.

Ontwikkelopgaven

Nieuwe ontwikkelingen en ambities: uitdagend voor de een. Bedreigend voor de ander. Wat voeg ik toe aan de kennis en kunde die een organisatie zelf in huis heeft om de ambities te realiseren? Inzicht en overzicht over de complexiteit van de veranderopgave, samen met de betrokkenen zoeken naar de hefboom voor de verandering en het voeren van regie over het proces. Kern van mijn werkwijze: samen werken aan een gedeelde ambitie. Volgen van de energie. Zorgvuldigheid in het omgaan met mensen.

Recente opgaven:

 • Stichting Dichterbij: herontwikkelen van zorglocatie Mikado te Horst aan de Maas
 • Stichting Dichterbij: ontwikkelen nieuw leefconcept De Baersdonck te Grubbenvorst

Samenwerken

Professioneel samenwerken stelt eisen aan de mensen die het doen en de organisaties die dit mogelijk maken. De bestuurders en managers die ik begeleid willen investeren in hun onderlinge samenwerking en de ontwikkeling van hun organisatie.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

 • het faciliteren van de onderlinge dialoog, zodat de betrokkenen zelf betekenis kunnen geven aan hun samenwerking
 • aandacht voor persoon, rol en context
 • inbreng van de nodige expertise en begeleiding bij het toepassen hiervan op de situatie van de betrokkenen
 • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
 • in constellaties die passen bij de vragen

Illustratie opgaven:

 • Procesbegeleiding toekomstoriëntatie BUCH-samenwerking
 • Nederlands Huisartsen Genootschap: organisatiebreed actieonderzoek organisatieontwikkeling
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: leer- en ontwikkeltraject samenwerking bestuur en organisatie
 • SOMOSA: het intensiveren van de samenwerking van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
 • Lokale overheden: het begeleiden van dialoogsessies, zelfevaluaties en verkenning van onderlinge samenwerking

Opheffen en splitsen

Een organisatie opheffen, ontvlechten en splitsen is een proces dat zich kenmerkt door afscheid nemen en diversiteit in belangen van de betrokken partijen: het belang van een organisatie en haar medewerkers die opereert met continuïteit als uitgangspunt is wezenlijk anders dan een organisatie en haar medewerkers die opereert vanuit het belang van het op enig moment goed verzorgd achterlaten van haar stakeholders. Voor mij als procesmanager is het bewaken van de goede verhoudingen die in dit proces onder druk kunnen komen te staan één van de belangrijkste aandachtspunten.

Illustratie opgaven:

 • het opheffen en splitsen van de gemeente Haaren, resulterend in drie lichte samenvoegingen en één grenscorrectie, met resp. de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg.
 • het opheffen en splitsen van de gemeente Littenseradiel, resulterend in drie herindelingen: ‘Waadhoeke’ (met de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt), ‘Leeuwarden’ (met de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel) en SúdWest-Fryslân.
 • het opheffen en splitsen van de gemeente Boarnsterhim, resulterend in twee herindelingen – met de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen – en twee grenscorrecties – met de gemeenten SúdWest-Fryslân en de (nieuwe) gemeente De Friese Meren

In deze projecten participeren alle betrokken gemeenten. In deze gezamenlijkheid wordt het ARHI-traject van de herindelingen vorm gegeven, worden de splitsings- en samenwerkingsafspraken gemaakt, wordt de ontvlechting uitgevoerd en de invlechting afgestemd.

Fuseren en herindelen

Illustratie opgaven:

 • het begeleiden van de bestuurlijke fusie van de gemeenten Amsterdam en Weesp
 • het begeleiden van het ARHI-traject, de totstandkoming van de bestuursovereenkomst en het personeelsconvenant van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 • provinciaal initiatief: het samen met de heer Apotheker begeleiden van de verkenning naar de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 • ministerie van Binnenlandse Zaken: lid expertteam ontwikkelen Handboek Herindeling
 • herindelen ‘van onderop’ : het begeleiden van de herindeling van de gemeenten Eijsden en Margraten
“Ik heb een prachtig vak. Ik mag samen met anderen een idee of strategie tot leven brengen en daarmee een bijdrage leveren aan het mooier maken van het leven van iemand anders. Een prachtige illustratie hiervan is het project De Baersdonck.”

Contact

Geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking? Klik dan hier om me een email te sturen of bel +31 6 20 60 30 13. Ik kom graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.